Privacy

Wie zijn wij?

Wij zijn Allianz, een wereldwijde verzekeraar die er naar streeft een ieder die direct of indirect een arbeidsrechtelijke relatie met haar aangaat of zal aangaan zo optimaal mogelijk te beschermen tegen uiteenlopende risico’s.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  • Voor het mogelijk aangaan en uitvoeren van de directe of indirecte arbeidsrechtelijke relatie en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
  • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.
  • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Voor onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden zoals andere Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten goede afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Gevoelige persoonsgegevens, zoals salarisgegevens, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en alleen voor de daartoe bestemde doeleinden.

Onrechtmatige activiteiten en gedragingen in dienstbetrekking of die schade kunnen berokkenen aan de werkgever Allianz, zoals reputatieschade, verwerken wij alleen voor de in privacywet genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen (PiFi). Persoonsgegevens over onrechtmatige gedragingen,
zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Aan ons verbonden ondernemingen zijn bevoegd om de persoonsgegevens die wij verwerken met elkaar te delen voor de hiervoor omschreven doeleinden. Alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de aan de bovengenoemde redenen voor verwerking te kunnen voldoen en/of zo lang als wettelijk nodig is in verband met onze bewaarplicht.

Om een verantwoord personeel (aanname) beleid te kunnen uitvoeren, kunnen wij uw gegevens raadplegen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Deze gegevens beheert de Stichting CIS (Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag). De doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor ons als verzekeraar om risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. Wij leggen uw gegevens vast in het externe verwijzingsregister bij het bewust niet nakomen van uw mededelingsplicht bij en in uw sollicitatie(brief) en/of van bewuste onware mededelingen. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden gebruikt
om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Deze gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor statische analyses. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

Welke rechten heeft U?

  • Het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
  • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het kan dan zijn dat wij uw niet van dienst kunnen zijn.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens op te vragen zodat u deze kunt doorsturen naar een andere partij. Ook kan u ons vragen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.
  • Het recht om verzet aan te tekenen.

Wilt u van deze rechten gebruikmaken, of heeft u andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met de afdeling Human Resources (HR).

Meer informatie

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring kunt u vinden op de intranetpagina van HR of deze website. Wij raden u aan de privacyverklaring op
deze pagina met enige regelmaat te bekijken.

Dit privacy statement is van toepassing op een ieder die direct of indirect een arbeidsrechtelijke relatie aangaat of zal aangaan met een van onze gelieerde ondernemingen. Dit zijn:

Allianz Nederland Groep N.V.
Allianz Benelux N.V.